Marketing Senpai

Best Life Quotes in Tamil

Life Quotes in Tamil

வாழ்க்கையின் அற்புதம் என்னவென்றால், அதன் பிறகு திறக்கப்படும் பொருள்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியானவைகள். அவைகளை நம் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தி, முன்னெச்சரிக்கலாம் மற்றும் முயற்சிக்கலாம். இது என்னுடைய புதிய பிளாக் ‘தமிழில் வாழ்க்கை பொன்மொழிகள்’ பற்றியது. இங்கு நான் சில பிரமாணிகள் மற்றும் சிறுகதைகளில் பகிர்ந்து கொள்ளும், எனவே உங்களுக்கு பிடித்துக் கொண்டிருக்க உள்ளதாகும்.

10 புதிய வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் மொழிகள்

 1. நம்மை உயர்த்தும் நடவடிக்கை எப்போதும் நல்லது, ஆனால் நமக்கு பொருள் கிடைக்காமல் வெற்றி கிடைக்கின்றது. (“The action that uplifts us is always good, but success is achieved without expecting any reward.”)
 2. உயர்வை வெற்றிகரமாக மற்றும் கொள்ளும் முயன்றதுடன் நாம் எப்போதும் வெற்றி பெறுவோம். (“We always succeed when we strive for success with dignity and humility.”)
 3. எந்த செயலும் குறைவாக செய்யப்பட்டால் மற்றவர்களைச் சந்திக்க முடியாது. (“If any action is done with less effort, it cannot connect with others.”)
 4. மனிதர்கள் மட்டும் செய்யும் செயல்கள் பொருள் பட்டுக்கு மட்டும் நிலைக்கின்றன, ஆனால் நல்ல நடவடிக்கைகள் நல்ல மனதுடன் செயல்பட்டால் மனிதர்களின் உயர்வு மற்றும் சாதனை மட்டுமே அல்லது மேலும் உயரும். (“The deeds done by humans are only at the level of materialism, but good deeds done with a good heart will elevate the success and achievement of humans.”)
 5. உயர்ந்த நோக்கத்தின் விளைவு என்னும் ஒரு வாய்ப்பு மாற்றமின்றிப் பெரும்பாலும் உயர்ந்தது. (“The outcome of a positive mindset is always higher than a changed opportunity.”)
 6. மனிதர்கள் செய்யும் அனைத்து செயல்களும் பொருள் பட்டுக் கொண்டு வெறுப்பாய் வருகின்றன, அவர்கள் செய்த நல்ல நடவடிக்கைகளைப் பகிர்ந்து கொண்டு வெற்றி பெறுவர். (“All the deeds done by humans are materialistic and temporary, but those who share their good deeds will succeed.”)
 7. எந்த தீமையும் வெளியிடாமல் முன்னேறும் மனிதர்கள் உலகத்தை மாற்றுவர். (“People who move forward without exposing any evil will change the world.”)
 8. மனிதர்களின் புதுமையை அவர்கள் உயிரோடு உள்ளாக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நடவடிக்கை பொருத்தமானது. (“A good deed that makes humans embody their novelty is worthwhile.”)
 9. வெற்றிகரமாக நடக்கும் முயற்சிகள் தொடர்புடைய பொருள் அல்ல, நாம் அவைகளை அடையும் கருத்துக்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் ஆகும். (“The efforts we make to succeed are not only related to the outcome, but also to the attitudes, beliefs and hopes we hold onto.”)

 10. வெற்றி பெற நாம் படும் தீமைகள் என்று நினைக்காதே, நம் பழக்கத்தில் அவை நம்மை உயர்த்துகின்றன. (“Do not dwell on the failures we encounter on the road to success, as they shape and elevate us in our journey.”)

உயர்திணைப்புக் கவிதைகள் தமிழில்

 1. வெற்றியை அடைவோம் என்றால் பதிவிருக்க வேண்டிய முயற்சி பதிவு செய்ய நினைக்காதீர்கள். Translation: If you want to achieve success, don’t forget to make efforts to register the effort you need to make.

 2. உணர்வு என்பது நம் வாழ்க்கையில் பல சொற்களுள் ஒன்று. உணர்வு நம் சாதனையின் ஆரம்பம் மட்டுமே அல்லது அதன் முடிவுக்கு எடுக்கப்படும் படைப்பை மறைக்கும் ஒரு கட்டுரையும். Translation: Belief is one of the many words in our life. A belief is an article that conceals the process of our efforts or the recipe that is carried out to complete it.

 3. கனவுகளை நீங்கும் போது, உயிரை போன்று இருங்கள். அந்த கனவு நீங்காமல் பிரச்சினைகளை அடையுங்கள். Translation: When you pursue your dreams, you should have the passion to keep going. Don’t let any problems stop you from achieving your dream.

 4. நீங்கள் தங்கள் வாழ்வை நினைவில் கொள்ளாமல் அதை வாழ்க்கையில் நடத்த வேண்டும். Translation: You should not live your life based on memories, but live it to create memories.

 5. வெறுக்கப்பட்டுப் போகும் போது மட்டும் தான் நம் வாழ்க்கையில் முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஏற்படும். Translation: When we are faced with failure, it is only then that important events occur in our life.

 6. வாழ்க்கை வரம்பு பெறுவதற்கு தனியாக நேர்ந்து கொள்ள முடியும், ஆனால் உலகம் நம்மை நம்மால் மற்றோருக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். Translation: It is possible to achieve personal success in life, but the world requires us to be useful to others.

 7. உன் வாழ்க்கையில் எந்த முக்கியத்துவம் உண்டு என்பதை உணர்கிறேன், அது உனக்கு பிடித்துவிட்டது என்றால், நீ முன்பாக செல்வது உன் மேல் நடக்கும். Translation: I realize the importance of your life, if it resonates with you, you will move forward.

 8. நீங்கள் பொருளாதாரத்தை அடைய முடியும் என்றால், நீங்கள் ஒரு கலையாளனாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில் கலையாளன் கலாச்சாரத்தின் கலையை அறிவேன். Translation: If you want to acquire wealth, you must be an artist. Because the artist knows the art of commerce.

 9. வெறும் மனிதர்கள் வெறும் கடவுளைப் போல் இருக்கும், அது சரியான மனதைக் கொண்டவர்களை தான் காட்டும். Translation: Ordinary people see God as an ordinary being, only those with the right mindset can see the truth.

 10. நீதியும் தெளிவும் நிறைந்த நீதிமனத்தை கொண்ட பெண்ணே! உன் தாய்மொழியில் நீ கூறியவை எல்லாம் நீதியாக இருக்கும். Translation: O woman with a just and clear mind! Whatever you say in your mother tongue will be just.

தமிழில் நகைச்சுவையான வாழ்க்கை மேற்கோள்கள்

 1. என் பணம் என்ன தான் மற்ற ஆகாயம் இல்லை; ஆனால் நான் மட்டும் ஒரு சிறிய சரம் கேட்டு வீட்டுக்கு செல்கிறேன்! Translation: My money is nothing but a liability; but I still ask for a little advance and head home!

 2. என் போதும் போக மட்டும் என்ன தான் அதிகம்; என் பொழுதும் போக பணம் அதிகம் இருக்கும்! Translation: What is the point in going too much? Money will always be more when I go!

 3. நான் ஒரு முடிவு செய்ய வேண்டும் என்பது நான் சந்தேகமான ஒரு உண்மையாக உள்ளது! Translation: The fact that I must make a decision is an uncertain truth for me!

 4. என் பணம் என்ன தான் இருக்கின்றது என்று முழுவதும் நான் உணர்கிறேன்! Translation: I always realize that my money is what it is!

 5. என் முயற்சிகள் என்ன தான் நடக்குகின்றன என்று நான் நினைக்கிறேன்; ஆனால் நான் உயிர் வாழ்வுக்கு மட்டும் சிரிக்கிறேன்! Translation: I wonder what my efforts are achieving, but I laugh only for living!

 6. வாழ்க்கை முழுவதும் பண்ணையா ஒரு ஆபத்து மட்டுமே! Translation: Life is always a disaster, just with different levels of severity!

 7. பிரபலமா இருக்கும் மாதிரி உங்க பேருக்கு விரைவில் மாறிய மாறிய புதுமைகள் என்ன? Translation: What are the new changes that happened to your name that’s as popular as a snail?

 8. வாழ்க்கை மருமகள் மனதில் மடிந்திருக்கும் ஒரு போதும் இல்லையே! Translation: There is never a moment in life where you can escape the thoughts of your mother-in-law!

 9. உங்க கணவர் என்ன பாத்திருக்காரா என்று பயன்படும் ஒரு முறையை நான் அகற்றினேன். அவர் மார்க் ஜெஸ்சும் அல்லது கொமெடியன் சந்திப்பும் இருக்கலாம்! Translation: I’ve given up trying to figure out if your husband is a Mark Zuckerberg or a comedian!

 10. நீ வாழ்க்கை செலுத்த ஒரு விஷயம் கரைத்திருந்தும், அதனை சம்பாதித்து மற்றோருக்கு போடுவாய்! Translation: Even when life gives you lemons, you still pass them on to someone else to make lemonade!